Wednesday, July 2, 2014

تصویر من در رسانه ها! به خاطر اعتراض به تحریم های آموزشی!


این تصویر در سایت زیر است:

متاسفانه برخی از سایتهای آموزشی، برخی از کشورها را به بهانه تحریم های آمریکا از دسترسی به دوره های آموزشی محروم کرده اند که نمونه چنین سایتی، سایت آموزشی www.coursera.org  است.


اما خبر خوب این است که سایتهای دیگری هستند که چنین طرز فکری ندارند و دوره های آموزشی را جزء تحریم ها حساب نمی کنند که البته واقعاً هم درست عمل می کنند؛ چون تحریم های دولت آمریکا ربطی به دوره های آموزشی اینترنتی ندارد.

سایتهای https://www.edx.org و https://class.stanford.edu/courses از جمله سایتهایی هستند که به ارائه دوره های آموزشی برای همگان مشغول هستند و شما می توانید بدون نگرانی از رفتارهای نامناسب در مورد کشورتان، به یادگیری خودتان در این سایتها ادامه دهید.

با آرزوی آزادی برای همگان.