Sunday, December 7, 2014

سایت خبرخوان www.inoreader.comبا کمک این سایت می توانید تمام محتوای مطالب سایتها را همراه با عکس و ویدئوهای داخل آنها را ببینید. حتی می توانید در بخش تنظیمات، اعلام کنید که می خواهید مطالب را با کدام اندازه قلم و فاصله بین خطوطی ببینید.

با کمک این سایت، تقریبا دیگر نیازی ندارید که مستقیما به سایتها بروید و مطالبشان را بخوانید؛ اما همچنان مطالبی ممکن است به خوبی از طریق این سایت دیده نشوند.

این سایت چند زبانه است و می توانید زبان خودتان را انتخاب کنید:


برای ورود به این بخش، باید به بخش تنظیمات بروید:

برای تغییر ظاهر و محتوای مطالب، به این بخش بروید:

مهمترین بخش را در شکل زیر می بینید:

برای مشاهده بخش فهرست مطالب، بر روی این دکمه کلیک کنید:

برای اضافه کردن سایتهایی که می خواهید مطالبشان را از طریق این سایت دنبال کنید، بر روی این دکمه کلیک کنید:

برای وارد کردن سایت مورد نظرتان، در کادر جستجو، آدرس سایت مورد نظرتان را وارد کنید و سپس دکمه Enter را بزنید:

اگر چندین سایت با آدرس یکسان پیدا شوند، لیستی از آنها را خواهید دید. پس از پیدا کردن سایت مورد نظرتان، بر روی دکمه اشتراک در آن کلیک کنید:

پس از اشتراک در سایت مورد نظر، علامت + به این شکل تغییر می کند:

اکنون سایت شما به این شکل در این سایت وارد شده است و برای خواندن مطالب آن، کافی است بر روی آن کلیک کنید:

فلش سبز رنگ نشان می دهد که چه تعداد مطلبی از سایت وارد شده است که شما هنوز آنها را نخوانده اید.
شما می توانید فقط مطالبی که نخوانده اید را به این سایت بگویید تا برای شما نمایش دهد. اگر تمام مطالب را خوانده اید، می توانید تمام مطالب را به عنوان خوانده شده علامت بزنید: